Lista imprez objętych honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty >>


PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ORE.031.129.2013                                              Rzeszów, 2013-09-11


Część I.  Zasady i kryteria przyznawania patronatu
Podkarpackiego Kuratora Oświaty


1.    Patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty jest wyróżnieniem honorowym i nie jest związany ze wsparciem finansowym i organizacyjnym.

2.    Patronat honorowy Kuratora może być przyznany przedsięwzięciu o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które spełnia następujące kryteria:
a)    jest wydarzeniem niekomercyjnym,
b)    ma zasięg, rangę lub znaczenie wojewódzkie, ogólnopolskie lub międzynarodowe,
c)     ze względu na poruszaną problematykę jest związane z działalnością Kuratora i zostanie uznane za szczególnie użyteczne dla rozwoju edukacji.

3.    Organizatorami przedsięwzięcia obejmowanego patronatem mogą być:
- organy prowadzące przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne.
- przedszkola, szkoły i placówki oświatowe,
- instytucje, związki, organizacje pozarządowe działające na rzecz oświaty lub wspomagające oświatę.

4.    Udzielenie patronatu honorowego przez Kuratora polega na:
a) udostępnieniu logotypu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie do wykorzystania we wszystkich drukowanych i elektronicznych materiałach informacyjnych  związanych z realizacją przedsięwzięcia,
b) możliwości udziału Kuratora lub jego przedstawiciela w przedsięwzięciu po uprzednim zaproszeniu przez organizatora.

5.    Informacja o przyznaniu przez Kuratora patronatu honorowego a także o odebraniu tego wyróżnienia zamieszczana jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  http://www.ko.rzeszow.pl


Część II. Procedura przyznawania patronatu


1.    Prośba o honorowy patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty musi być złożona na formularzu wniosku (załącznik nr 1) wraz z dołączonym programem realizacji przedsięwzięcia, regulaminem, harmonogramem działań itp.

2.    Z wnioskiem o przyznanie patronatu Podkarpackiego Kuratora Oświaty występuje organizator.

3.    Prośba o udział Kuratora (obecność, wystąpienie) składana jest odrębnym pismem, jako załącznik do wniosku.

4.    Wniosek powinien być przesłany pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

5.    Wniosek organizatora o przyznanie danemu przedsięwzięciu patronatu powinien być przekazany do Kuratorium nie później niż na 60 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia lub wydarzenia.

6.    Wnioski niekompletne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7.    Organizator otrzymuje pisemne powiadomienie o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, nie później niż 20 dni przed  rozpoczęciem przedsięwzięcia.

8.    Stanowisko w sprawie patronatu nie wymaga uzasadnienia.

9.    W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest tylko na jedną edycję.

10.    O wszelkich zmianach dokonanych po uzyskaniu patronatu należy powiadomić Kuratora.

11.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kurator może postanowić o cofnięciu patronatu, o czym niezwłocznie poinformuje organizatora w formie pisemnej.

12.    Odebranie patronatu skutkuje obowiązkiem natychmiastowego zaprzestania używania wszelkich uprawnień związanych z jego udzieleniem.

13.    Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym wiąże się z obowiązkiem przedłożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia w formie pisemnej, do którego należy dołączyć 4 – 5 fotografii dokumentujących przebieg przedsięwzięcia oraz egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora materiałów informacyjno-promocyjnych przedsięwzięcie, w tym materiałów informujących o przyznanym wyróżnieniu.

14.    Sprawozdanie wraz załączonymi materiałami powinno zostać przesłane w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

15.    Zasady dotyczące udzielania patronatów stosuje się odpowiednio do spraw związanych z udziałem Kuratora w komitetach honorowych.


Część III. Postanowienia końcowe


1.    Termin, o którym mowa w części II, pkt. 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.  Do tego czasu odpowiednie wnioski składa się nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia.

2.    Zasady, kryteria i procedury wchodzą w życie z dniem podpisania przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas

Plik Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Podkarpackiego Kuratora Oświaty