1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum  Dz.U.2017.818 z dnia 2017.04.21 - czytaj całość >>

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz.U.2017.860 z dnia 2017.04.28 - czytaj całość >>

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Dz.U.2017.875 z dnia 2017.05.04 - czytaj całość >>

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących Dz.U.2017.1042 z dnia 2017.05.30 - czytaj całość >>

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego Dz.U.2017.1117 z dnia 2017.06.09 - czytaj całość >>

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz.U.2017.1147 z dnia 2017.06.14 - czytaj całość >>

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka Dz.U.2017.1155 z dnia 2017.06.19 - czytaj całość >>

8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa Dz.U.2017.1239 z dnia 2017.06.26 - czytaj całość >>

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport Dz.U.2017.1268 z dnia 2017.06.28 - czytaj całość >>

10.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Dz.U.2017.1322 z dnia 2017.07.05 - czytaj całość >>