Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacja dla samorządów

Rzeszów, 2017-08-10

ZBF.3122.25.4.2017

Szanowni Państwo
Starostowie
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że w dniu 28 lipca 2017 roku został przyjęty Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna".

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie ostatecznych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna", pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,  poz. 60 i 949),  uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach zawodowych I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Nie dotyczy to uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku, gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

 • do kwoty 175 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wprzypadku gdy jedną zniepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna wstopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają zpodręcznika do zajęć zzakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej ispołecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 • do kwoty 225 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną zniepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
 • do kwoty 390 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym zafazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia
 • do kwoty 445 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Jednocześnie Kuratorium wyjaśnia, że nastąpiła zmiana w stosunku do projektu rozporządzenia dotycząca sposobu wypłaty należności za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, nakładająca obowiązek wypłaty także dla szkół prowadzonych przez inne jednostki samorządu niż gmina na gminy właściwe ze względu na siedzibę szkoły (§6 ust.6 rozporządzenia). W związku z  powyższym dane ostateczne dotyczące potrzeb w omawianym zakresie, składane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast powinny obejmować również szkoły, dla których organem prowadzącym jest starosta. Natomiast starostowie nie składają wniosków o dotację na realizację Programu.

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2017 r. w formie papierowej. Prosimy o przekazanie również informacji negatywnych.

Wnioskowane kwoty dotacji powinny być, w miarę możliwości, urealnione, czyli dostosowane do rzeczywistych potrzeb. Kwoty w kolumnach „cena podręcznika" są maksymalnymi kwotami dofinansowania w poszczególnych grupach uczniów.


Podkarpacki Kurator Oświaty

          Małgorzata Rauch

Załącznik - plik MS Excel

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie