Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli

Ogłoszenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 18 kwietnia 2017 roku

Na podstawie art. 43, art. 47 i art 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), dalej jako u.f.p., rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach -„Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r., poz. 972) dalej jako Rządowy program „Bezpieczna+”, art. 90u ust 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016.1943) oraz porozumienia Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 sierpnia 2015 roku, Podkarpacki Kurator Oświaty ogłasza konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2017, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach -„Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r. poz. 972).

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Stanisław Fundakowski
Wicekurator

Regulamin konkursu - plik *.pdf

Wzór wniosku - plik *.doc

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie