Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Ważne informacje z różnych działów

24 lutego 2017 r. w Sali  Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się debata edukacyjna na temat: „Zmiany organizacyjne i programowe w edukacji. Wyzwania dla dyrektora i nauczyciela”

Na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty w debacie brali udział  zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele,  przedstawiciele związków zawodowych i organów prowadzących.

 

W pierwszej części debaty przedstawiono m.in. wpływ zmian organizacyjnych – wynikających z wdrożenia nowych przepisów regulujących system oświaty w Polsce – na zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych typach szkół.

Rozważania zostały oparte o zapisy zawarte w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W wystąpieniach i dyskusji skupiono się na kwestiach związanych z dalszym zatrudnianiem nauczycieli w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji nauczycieli gimnazjów włączanych i przekształcanych.

Przywołane zostały również – zawarte w treści wspomnianej ustawy – rozwiązania systemowe, mające na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału nauczycieli likwidowanych gimnazjów, obejmujące kwestie przenoszenia nauczycieli, uzupełniania oraz ograniczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć a także pierwszeństwa w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach w szkołach.

W drugiej części debaty prowadzono dyskusję na temat nowej podstawy programowej 

Nowa podstawa programowa będzie obowiązywała od roku szkolnego 2017/2018 w:

- przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego;

- klasach: I, IV, VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również
w kolejnych klasach szkoły podstawowej;

- szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

- w branżowej szkole I stopnia;

- szkole specjalnej przysposabiającej do pracy;

- w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

 

Zdaniem MEN:

1.      Nowa podstawa programowa jest nowoczesna, daje dużo swobody nauczycielowi.

2.      Możliwość realizacji treści podstawy programowej metodą projektu.

3.      Powrót do spiralnego układu treści nauczania – w rozumieniu powtarzania i utrwalania materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania.

4.      Wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły przez szersze uwzględnienie zadań wychowawczo-profilaktycznych.

5.      Wprowadzenie od klasy V szkoły podstawowej nauczania przedmiotowego.

6.      Wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych przez nieprzerwaną i systematyczną naukę pierwszego języka obcego przez 12 (13) lat, naukę drugiego języka obcego przez 6 (7) lat.

7.      Wzmocnienie możliwości kształcenia dwujęzycznego (począwszy od klasy VII szkoły podstawowej, kontynuując w szkole ponadpodstawowej).

8.      Wprowadzenie nauki programowania i gry w  szachy, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

 

9.      Rozwijanie kompetencji czytelniczych, rozbudzanie zamiłowania do czytania (czytanie na lekcjach).

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie