Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dział prawny

2017-08-18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

2017-08-18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

2017-08-04 „Aktywna tablica”. Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

2017-07-28 Rozporządzenie MEN - w sprawie ramowych statutów:
publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego

2017-07-18 Nowe akty prawne
Informacje o nowych aktach prawnych

2017-06-28 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2017 poz.649)

2017-06-28 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 marca 2017 r
w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U.2017 poz. 671)

2017-06-13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

2017-03-07 Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, ...

2017-01-25 Rekrutacja dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum
– projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

2016-09-19 Reforma edukacji
projekty ustaw

2016-08-18 Rozporządzenie MEN w sprawie nauki religii
z dnia 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

2016-08-18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty...

2016-07-05 Wyjaśnienia MEN w sprawie rekrutacji do szkół policealnych
rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

2016-06-14 Wpisy w arkuszu ocen
dla uczniów kontynuujących naukę w klasie 1 lub 2

2016-06-14 Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw ...
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

2016-06-03 Kursy na kierownika i wychowawcę formy wypoczynku
Informacje dla organizatorów kursów na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

2016-06-03 Zmiana przepisów: praca świetlicy, pomoc psych.- ped.
Zmiana przepisów w zakresie organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2016-06-02 Do organizatorów wypoczynku - obowiązki kierownika
Obowiązki kierownika wypoczynku w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Szkolnej

2016-05-23 Informacja dla organizatorów wypoczynku i kursów
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizatorów kursów przygotowawczych dla kierowników ...

Bieżące artykuły >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie