Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla samorządów

2017-08-16 Ramowy program narad inaugurujących rok szkolny
2017/2018

2017-08-10 „Wyprawka szkolna”
Przekazanie ostatecznych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników

2017-07-24 Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie
zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych

2017-07-05 Powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki ...

2017-06-20 Wyniki oceny wniosków - program „Bezpieczna +” na rok 2017

2017-06-19 Wyprawka szkolna - dane nt występujących potrzeb
dane w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

2017-06-13 Pismo dotyczące wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej
i rady rodziców typowanych przez dyrektorów szkół do komisji konkursowych na stanowisko dyrektora publicznej szkoły

2017-06-08 Wnioski o dotację na zakup podręczników

2017-06-07 Do JST - prognoza wysokości środków
środki niezbędne na wypłatę dofinansowania w latach 2017-2019 - nauka zawodu, przyuczenie do wykonywanej pracy

2017-05-29 Projekt:Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Informacje na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

2017-05-25 Podziękowanie dla Organów Prowadzących
publiczne przedszkola, szkoły i placówki

2017-05-18 Miejsce i termin przesyłania zatwierdzonych arkuszy
organizacji szkoły/placówki

2017-04-20 Informacja dotycząca pomocy materialnej udzielonej uczniom
szkół ponadgimnazjalnych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych

2017-03-16 Przekazywanie danych SIO
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać do 20 kwietnia 2017r.

2017-02-28 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe

2017-02-27 Prośba o przekazanie informacji
nt. liczby potencjalnych miejsc dla uczennic w ciąży

2017-02-20 Konferencja dla dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli JST
Zmiany organizacyjne i programowe w edukacji. Wyzwania dla dyrektora i nauczyciela

2017-02-20 Przedstawiciele JST w komisjach konkursowych
wytypowanie przedstawicieli PKO do komisji konkursowych powołanych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów

2017-02-17 Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych – informacja

2017-02-08 Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata ...

2017-02-08 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
Uzasadnienie wniosku powinno prezentować konkretne ...

2017-02-03 Koszty kształcenia młodocianych pracowników
porozumienie w sprawie trybu przekazywania w 2017 roku środków z Funduszu Pracy

2017-02-02 Podział dotacji na wychowanie przedszkolne na 2017 rok

2017-01-31 Dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych
w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku

2017-01-26 Wydanie opinii przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
do uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

2017-01-16 List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców
m.in. projekt przykładowej uchwały dostosowującej sieć do nowego ustroju szkolnego

2016-12-30 „Szkolny Klub Sportowy” -
program realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

2016-12-30 Do JST - rozliczenie dotacji na pomoc stypendialną
Rozliczenie należy sporządzić na załączonych drukach i przedłożyć do Kuratorium w terminie do 15 stycznia 2017 roku

2016-12-19 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - sprawozdanie
(dotyczy wniosków składanych przez organy prowadzące do 15 grudnia 2015).

2016-12-14 Informacja dotycząca dokonywania ocen pracy dyrektorów
szkół i placówek oświatowych od dnia 1 stycznia 2017 r.

2016-12-12 Rozliczenie niewykorzystanej dotacji celowej
udzielonej w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

2016-12-09 Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty
należy składać do 15 stycznia 2017 r.

2016-12-09 Rozliczenie dofinansowania młodocianych
składanie w trybie pilnym wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego

2016-12-02 Reforma edukacji - List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Przed nami kolejny krok na drodze wdrażania zmian w systemie oświaty ...

2016-12-01 Konferencja: WOLONTARIAT przestrzeń czynienia dobra
Lista zakwalifikowanych uczestników

2016-11-29 Do JST - weryfikacja danych SIO
z 30 września 2016 r.

2016-11-23 Wyprawka szkolna 2016 - rozliczenie zadania
W związku z zakończeniem wypłat pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku: Wyprawka szkolna

2016-11-10 Konferencja: Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra
Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce

2016-10-26 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
informacja

2016-10-20 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
weryfikacja według stanu na dzień 21 października 2016 roku

2016-10-11 Przyznanie środków finansowych dla JST
z tytułu zwiększonych kosztów funkcjonowania szkół i placówek z powodu przyjęcia uczestników Światowych Dni Młodzieży

2016-09-30 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- nabór wniosków

2016-09-13 Przewidywane kwoty dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków
od września do grudnia 2016 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEN

2016-08-19 Wyprawka szkolna - 2016
dane ostateczne dotyczące liczby uczniów przewidzianych do objęcia tą formą pomocy

2016-08-19 Wychowanie przedszkolne - dotacja
wnioski o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowej można składać ...

2016-08-05 Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku
losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych

2016-07-27 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne w województwie podkarpackim

2016-07-12 „Wyprawka szkolna”
przekazanie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/201

2016-06-14 Przedłużenie powierzenia stanowiska dyr. szkoły lub placówki
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia przedłużenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki...

2016-06-06 Komunikat dotyczący programu

2016-05-12 Sprawozdanie z realizacji programu

2016-04-12 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W dniach 21 – 23.03 2016 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego ...

2016-04-04 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
Lista organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wparcie finansowe.

2016-03-18 SIO - marzec 2016 - przekazywanie danych
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać do 19 kwietnia 2016r.

2016-03-17 Dotacja przedszkolna na 2016 rok

2016-03-16 Rekrutacja - informacja o zmianie harmonogramu
Przekazuję pismo z MEN w sprawie harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym

2016-03-15 Do JST - W sprawie tworzenia filii przedszkoli ...
Pismo MEN do wojewodów w sprawie tworzenia oddziałów zamiejscowych przedszkoli

2016-03-08 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
W związku z przygotowaniem porozumienia w sprawie trybu przekazywania w 2016 roku środków z Funduszu Pracy

2016-03-02 Konferencja Młodzież – Rodzina – Samorząd.
Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawa lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży.

2016-02-02 Komiks: Nie jesteś na sprzedaż - dystrybucja
Informacja dla JST na temat dystrybucji komiksów

2016-02-01 Opiniowanie przez PKO planu sieci
publicznych jednostek edukacyjnych - procedura

2016-01-29 Wysokość przewidywanych kwot dotacji
na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku

2015-12-29 Do JST - rozliczenia dotacji za 2015 rok
Prosimy o przesłanie dodatkowej informacji do rozliczenia dotacji za 2015 rok

2015-12-21 Rozliczenie dotacji udzielonych w 2015 roku
przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

2015-12-16 Do JST - dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

2015-12-07 Wnioski o nadanie orderu lub odznaczenia
termin składania wniosków upływa z dniem 31 grudnia 2015 r.

2015-12-03 „Wyprawka szkolna”
zakończenie wypłat pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku

2015-11-27 Program: Książki naszych marzeń
Informacje dotyczące realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

2015-11-20 Weryfikacja danych w SIO spis 30.09.2015r.
W związku z prowadzoną przez MEN weryfikacją danych ze spisu SIO

2015-10-19 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
W nawiązaniu do zawartego porozumienia w sprawie trybu przekazywania środków w 2015 r. z Funduszu Pracy z przeznaczeniem

2015-10-13 Informacja dotycząca liczby dzieci,
którym nie wskazano miejsc w przedszkolach

2015-09-15 Badania nad fonoholizmem i cyberprzemocą
w gminach/powiatach wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli

2015-09-11 Pomoc w formie zasiłku losowego
Dla dzieci i uczniów, którzy ucierpieli w wyniku negatywnych zdarzeń atmosferycznych

2015-09-02 SIO - wrzesień 2015 - zbieranie danych
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać odpowiednio do 22 września oraz 19 października 2015r.,

2015-09-01 Pilne! Zbieranie informacji - liczba sześciolatków
Prosimy JST o pilne przekazanie informacji nt. liczby sześciolatków w klasach I SP

2015-08-31 Termin składania wniosków o korektę dotacji
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że wnioski o zmianę podziału

2015-08-31 Wyprawka szkolna
Sposób wyliczenia dochodu uprawniającego do pomocy

2015-08-17 Rządowy Program: Bezpieczna +
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.

2015-08-10 Pomoc dla dzieci - ofiar niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, wzorem lat ubiegłych, ze względu na występujące ...

2015-08-07 Dofinansowanie: Książki naszych marzeń
wykaz kwot dofinansowania

2015-07-27 Program: Radosna szkoła - 2014
Kwestionariusz ochrony antykorupcyjnej

2015-07-21 Konkurs grantowy NBP
dla jednostek samorządu terytorialnego

2015-06-23 „Wyprawka szkolna”
zebranie danych nt. dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

2015-06-22 PILNE!!! Pracownicy młodociani
prognoza wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w latach 2016-2019

2015-05-21 Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w obszarze oświaty, edukacji i wychowania w 2015 roku

2015-05-21 Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

2015-05-21 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2015 roku

2015-05-12 Bezpłatna nauka języka obcego nowożytnego
podczas rocznego przygotowania przedszkolnego

2015-05-05 Przypominamy o ogłoszeniach
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

2015-04-20 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin o niskich dochodach

2015-04-20 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci

2015-04-20 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w obszarze oświaty, edukacji i wychowania

2015-04-08 Powołanie nowej kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Podkarpackim

2015-03-18 SIO - marzec 2015 - przekazywanie danych
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać do 17 kwietnia 2015r.

2015-02-10 Dotacja celowa z budżetu państwa
na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku,

2015-02-06 Pilne! Do JST - Zbieranie informacji nt dożywiania
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej proszę o przesłanie informacji

2015-02-04 Nagrody Kuratora Oświaty
Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata

2015-02-02 Do JST - informacja o wysokości przewidywanych kwot dotacji
na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku

2015-01-30 Powierzenie stanowiska dyrektora
... po upływie okresu powierzenia stanowiska dyrektora, organ prowadzący, po zasięgnięciu ...

2015-01-30 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
W związku z przygotowaniem porozumienia w sprawie trybu przekazywania w 2015 roku środków z Funduszu Pracy ...

2015-01-30 Przedstawiciel KO w komisjach konkursowych
... proszę, aby w Państwa pismach kierowanych do Kuratora Oświaty o wytypowanie przedstawicieli do komisji ...

2015-01-30 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają najwyższą ocenę

2015-01-26 Ferie 2015 - Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Szanowni Państwo, kieruję te słowa do wszystkich odpowiedzialnych za organizację wypoczynku i mam nadzieję ...

2015-01-22 Do JST: Rozliczenie dotacji na podręczniki i materiały edukacyjnych
KO zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie uzupełniającej informacji do rozliczenia dotacji za 2014 rok

2015-01-15 Mała szkoła – problem czy szansa? – seminaria dla samorządow
28-29 stycznia 2015 r. RZESZÓW, Hotel Prezydencki

2015-01-14 Do JST - Wyprawka szkolna - rozliczenie - UWAGI
Na podstawie analizy przedłożonych rozliczeń stwierdzono nieprawidłowości w realizacji tego zadania

2015-01-09 Do JST: Zarządzanie szkołami liczącymi mniej niż 70 uczniów
W związku z przygotowywaniem przez ORE opracowania dotyczącego strategii zarządczych w oświacie ...

2015-01-02 Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty
Uprzejmie informuję zainteresowanych nauczycieli, że wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty

2015-01-02 Do JST - rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2014 roku
rozliczenie oraz zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2014r. na wyposażenie szkół w podręczniki

2015-01-02 Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
Uprzejmie Państwa informuję, że wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

2015-01-02 Do JST - rozliczenie dotacji - wyprawka szkolna-uzupełnienie
zwracam się z uprzejma prośbą o dodatkową informację dotyczącą realizacji programu w zakresie refundacji podręczników...

2015-01-02 Do JST - rozliczenie dotacji - edukacyjna pomoc stypendialna
rozliczenie dotacji udzielonych w 2014r., przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej

2014-12-18 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego
W związku ze zbliżającym się końcem roku proszę o składanie w trybie pilnym wniosków

2014-12-06 Składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
Podkarpacki Kurator Oświaty informuje, że termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

2014-10-14 Kształcenie młodocianych pracowników
zwracam się z uprzejmą prośbą o ostateczne, rzetelne zbilansowanie potrzeb w zakresie dofinansowania

2014-04-18 Fundusz Małych Grantów 2012
Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit

2014-03-21 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty
Informuję, że wzorem lat ubiegłych z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom za wybitne osiągnięcia ...

2014-03-07 RADOSNA SZKOŁA
lista wniosków o wsparcie finansowe

2014-02-13 Zgłaszanie konkursów, zawodów, zawodów sportowych
Zwracam się do wszystkich podmiotów działających na terenie szkół województwa podkarpackiego ...

2014-02-10 Pracownik młodociany
wzór porozumienia

2014-01-21 Konferencja: Ustawa rekrutacyjna - regulacje prawne, ...
Ustawa rekrutacyjna - regulacje prawne, ochrona danych osobowych, rekrutacja elektroniczna - W-wa, Wrocław

2013-10-29 Program: Radosna Szkoła - III nabór
Lista wniosków, które uzyskają wsparcie w 2013 r. w ramach programu Radosna Szkoła – III nabór

2013-08-23 Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu: Równać Szanse 2013

2013-06-11 Pilne!!! Niekorzystne zjawiska atmosferyczne
pomoc edukacyjna młodzieży

2013-03-11 Radosna Szkoła
lista wniosków, które uzyskają wsparcie w 2013 r.

2013-01-29 Do samorządów: wydatkowanie środków na stypendia
efektywność wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Narodowego Programu Stypendialnego

2012-12-21 Medal Komisji Edukacji Narodowej
Kurator Oświaty informuje, że termin składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

2012-09-07 System Informacji Oświatowej a usługi firm prywatnych
Uwaga dyrektorzy szkół i placówek!

2012-09-03 Wyprawka szkolna informacje dla JST
14.06.2012 roku RM przyjęła Uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom

2012-07-12 Konkurs MENu w ramach programu Bezpieczna i przyjazna ...
Konkurs ofert na realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej

2012-06-11 Konferencja dla JST - egzaminy zewnętrzne
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniową

2012-05-15 "Cyfrowa szkoła"
wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym

2012-04-17 ''Cyfrowa szkoła"
formularz wniosku organu prowadzącego do Wojewody Podkarpackiego

2012-04-05 Radosna Szkoła 2012
Lista wniosków, które uzyskają wsparcie w 2012 r. (wg organów prowadzących)

2012-04-05 Rada Ministrów przyjęła program - Cyfrowa szkoła
Rada Ministrów podjęła 3 kwietnia uchwałę w sprawie

2012-03-28 ''Cyfrowa szkoła'' na finiszu prac legislacyjnych
Stały Komitet Rady Ministrów ...

2012-03-01 Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego
Szkolenie dla samorządowców

2012-02-02 Wyjaśnienia MEN - zmiany w szkolnictwie zawodowym
Pismo Minister Edukacji Narodowej

2012-01-30 Likwidacja, przekształcenie, przekazanie szkoły publicznej
Informacje, podstawa prawna

2012-01-20 Tytuł: Honorowy Profesor Oświaty - wnioski
Informacje nt składania wniosków, formularz

2011-12-23 Ankieta ORE
Systemy finansowania zajęć pozalekcyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

2011-05-11 Wyprawka szkolna 2011 - weryfikacja danych szacunkowych
W związku ze znacznym wzrostem ilości dzieci, którym przysługiwać będzie pomoc, zwracam się z uprzejmą

2011-05-02 Ankieta dla JST - Prognozowana liczba sześciolatków w kl.1
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie uzupełnionej tabeli w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2011 r.,

2011-04-11 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty
Terminy składania wniosków

2011-04-06 System Informacji Oświatowej
Aktualizacja bazy SIO wg stanu z dnia 31 marca 2011r.

2008-10-08 Do Samorządów - Opieka podczas dowozu uczniów
Realizacji zapisu art.17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bieżące artykuły >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie