Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2016-08-31 Plan nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2016/2017

2016-08-31 Konkurs - projekty - wnioski o dofinansowanie
Celem projektów jest rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania

2016-08-31 SIO - wrzesień 2016 - zbieranie danych
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać odpowiednio do 22 września oraz 19 października 2016r.

2016-08-30 Odbiór aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Uprzejmie zapraszam Nauczycieli, którzy uczestniczyli w okresie od dnia 1.07 do 31.08 w postępowaniu kwalifikacyjnym

2016-08-30 Prezentacje z narad Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

2016-08-25 List Ministra Edukacji Narodowej
do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

2016-08-24 Kolejny semestr Politechniki Dziecięcej
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat ze szkół podstawowych

2016-08-24 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci
ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w roku szkolnym 2016/2017

2016-08-24 Program Rządowy - Bezpieczna i przyjazna szkoła - wnioski
Wnioski rekomendowane do dofinansowania w roku 2016

2016-08-23 Dać dziecku to, co najważniejsze – wychowanie
Konferencja z okazji VI Tygodnia Wychowania

2016-08-23 Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2016/2017

2016-08-23 Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Informacja o zatwierdzonej liście kandydatów

2016-08-19 Wychowanie przedszkolne - dotacja
wnioski o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowej można składać ...

2016-08-19 Klasy mundurowe - aktualizacja bazy danych
W związku z coroczną aktualizacją bazy danych dot. klas mundurowych na terenie Podkarpacia

2016-08-19 Wyprawka szkolna - 2016
dane ostateczne dotyczące liczby uczniów przewidzianych do objęcia tą formą pomocy

2016-08-18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty...

2016-08-08 Konferencja - Chronimy Dzieci
Program certyfikacji placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie